LANDSCHAP-OMGEVING - KLEINE HUISJES, een dorp in het Marnegebied in het noordwesten van Groningen.

gem. Het Hogeland
Ga naar de inhoud
Natuur rondom Kleine Huisjes
Het  land rond Kleine Huisjes is een zeekleigebied waarin nog tal van  aanwijzingen van het natuurlijke verleden te zien zijn, de relatief hoge  ligging van het gebied, die het gevolg is van voortdurende opslibbing  tijdens zware stormen en springvloeden.

De bewoners van het gebied hebben eeuwenlang een strijd tegen het water gevoerd, en daardoor is het gebied veranderd van een natuurlandschap in een cultuurlandschap, met wierden, dijken en monumentale boerderijen.

Dit gebied is in de loop  der eeuwen buit gemaakt op de Waddenzee. Aan de kust zijn kwelders  aangelegd die gebruikt werden voor het weiden van vee, voor visserij en  jacht. Na de bedijking werd ook landbouw mogelijk. De kwelders bij  Kleine Huisjes geven een goed beeld van hoe het Groninger land eruit zag  voordat de dijken er voor zorgden dat het water niet meer ongestoord  het land binnen kon stromen.

In de omgeving van Kleine Huisjes  zijn talloze oude en nieuwe dijken te zien. Een landschap waar rust,  ruimte en immense vergezichten overheersen. Waar kerktorens op  eeuwenoude wierden bakens aan de horizon vormen. Waar de wind speelse  gevechten levert met wolken en waar polderwegen lijken te verdwijnen in  de horizon. De uitgestrekte akkers en weilanden worden slechts  onderbroken door de contouren van een boerderij of een hooggelegen  dorpje.
Voor wie er oog voor heeft, vertelt het landschap een boeiend verhaal.

De  Groninger waddenkust bestaat uit kwelders en landaanwinningswerken en  strekt zich uit tussen het Lauwersmeer en de Eemshaven en heeft een  lengte van 34 kilometer. Dit langgerekte buitendijks getijdengebied is  vooral vermaard om de grote aantallen wad- en watervogels in trektijd en  winter. De kwelders zijn van belang voor fouragerende vogels en voor  broedvogels als scholekster, tureluur, kluut, visdief, kokmeeuw,  veldleeuwerik en graspieper.
kleine huisjes waarschuwin
De ultieme beleving van het  waddengebied is natuurlijk een wadlooptocht te maken. U loopt over de  zeebodem naar één van de zandplaten of eilanden. Een wadlooptocht kan  een zware aangelegenheid zijn, die niet voor iedereen te volbrengen is. Informeer daarom altijd eerst naar de mogelijkheden. Beleef een unieke ervarig op het Groninger wad!
Terug naar de inhoud